Select your region:

Általános Szerződési Feltételek

Tallár Ügyvédi Iroda

Utolsó módosítás: 2022. április 5.

1.       Meghatározások

A jelen dokumentumban az alábbi szavak és kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:

Szolgáltató         

Tallár Ügyvédi Iroda (székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 1/1.; nyilvántartási szám: 5203; nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara)

Szolgáltatás       

A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott jogi szolgáltatás, így különösen tanácsadás (online stream felület igénybevételével, e-mail útján, telefonon, vagy más elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével), okiratszerkesztés, képviselet és letölthető iratminták.

Általános Szerződési Feltételek vagy Feltételek              

Ezen általános szerződési feltételek, illetve annak hatályos, módosított változatai.

Megbízási Szerződés

Az Ügyfél és a Szolgáltató által a Szolgáltat nyújtására vonatkozó szerződés, amely a fenti címet viseli.

Ügyfél  

Azon természetes, vagy jogi személy, aki vagy amely megállapodást kötött a Szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltatóval.

Szellemi Tulajdonjogok 

Bármely szabadalomra, védjegyre, szolgáltatási jegyre, szerzői jogokra, adatbázisból információk kivonására vonatkozó jogok, ipari mintákra vonatkozó jogok, know-how, bizalmas információkra vonatkozó, valamint bármiféle egyéb szellemi vagy iparvédelmi oltalom hatálya alá eső jogok, legyen akár bejegyzettek, akár nem, illetve függetlenül attól, hogy bejegyeztethetők-e vagy sem, valamint attól, hogy Magyarországon, vagy a világ bármely más részén állnak-e fenn, együttesen az azokkal kapcsolatos vagy azokhoz kapcsolódó bármely és minden jó hírnévvel.

Harmadik Fél Szellemi Tulajdonjogai    

A Szolgáltatás során használt, egy harmadik félhez tartozó szellemi tulajdonjogok.

Weboldal           

www.legisly.com alatt elérhető internetes weboldal, annak aloldalai és a Szolgáltató által működtetett további internetes oldalak.

Adat: minden olyan információ, tény, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatóval, valamint a Szolgáltató az Ügyféllel a Szolgáltatással összefüggésben közöl. Ügyvédi titkot képező Adat (a továbbiakban: Ügyvédi Titok): minden olyan információ, tény, vagy egyéb adat, amelyet az Ügyfél az Ügyvéddel a Jogi szolgáltatások teljesítése során, azzal összefüggésben közöl, oszt meg. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Ügyvédi Titokkal összefüggő Ügyvédi kötelezettségeket az Ütv. 9-12. §-a szabályozza, eszerint:

9. § (1) Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.

(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

(3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyvédi titokról való tanúvallomás tételét és adatszolgáltatás teljesítését bármely hatósági és bírósági eljárásban köteles megtagadni, kivéve, ha a titoktartási kötelezettsége alól felmentést kapott az ügyvédi titokról rendelkezni jogosulttól, azzal, hogy – a 12. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – a védőként megismert ügyvédi titokról való tanúvallomás tételre és adatszolgáltatás teljesítésére felmentés érvényesen nem adható.

(4) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.

10. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség azon ügyfél irányába, akinek a javára végzett ügyvédi tevékenység keretében az ügyvédi titok a tudomására jutott. Ha az ügyvédi titok tárgya másik ügyvédi tevékenységet gyakorló személytől kapott információ, ezt az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyben érintett saját ügyfele számára akkor nem tárhatja fel, ha az információt átadó ezt kifejezetten megtiltotta. A kamarai jogtanácsost és a jogi előadót nem terheli titoktartási kötelezettség azon munkáltatója irányába sem, amellyel fennálló munkaviszonya keretében az ügyvédi titok a tudomására jutott, továbbá e munkáltatója, illetve az ügyfele által meghatározott személyek irányába sem.

(2) Az ügyvédi iroda titoktartási kötelezettsége az iroda tagjaira is kiterjed, azonban a tagokat egymással szemben nem terheli titoktartási kötelezettség. Ha törvény az ugyanazon ügyfél vagy egymással ellenérdekű ügyfelek számára együttesen végezhető tevékenységeket korlátozza, de ügyvédi iroda megbízása esetében megengedi, hogy a megbízásokat az iroda különböző tagjai ellássák, e tagok egymással szemben is titoktartásra kötelesek, és biztosítaniuk kell, hogy az iroda ugyanazon alkalmazottja vagy megbízottja az érintett ügyek közül csak az egyikkel kapcsolatosan vehessen részt a feladat ellátásában.

(3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség alkalmazottjával szemben.

(4) Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség a helyettes ügyvédjével szemben, valamint – az általuk nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben – az alábbi személyek irányában:

a) az ügyvédi titkot tartalmazó adathordozó tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző személy, valamint az ügyvédi tevékenység gyakorlója által adatfeldolgozóként igénybe vett más közreműködő,

b) az ügyvédi tevékenység gyakorlója számára számviteli szolgáltatást nyújtó személy,

c) azok az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő személyek, illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta.

11. § (1) Az ügyvédi titoktartási kötelezettség a 10. § (3) és (4) bekezdése alapján az ügyvédi titok megismerésére jogosult személyekre is kiterjed.

(2) A kamarai szervek és tisztségviselők az e törvényben meghatározott feladat- és hatáskörük gyakorlása során megismert ügyvédi titkot kötelesek megtartani.

(3) A bíróságok és hatóságok az eljárásuk során megismert ügyvédi titkot – az eljárásukra vonatkozó törvényben meghatározott keretek között – kezelhetik és használhatják fel.

12. § (1) Az ügyvédi titokkal az ügyfél vagy jogutódja jogosult rendelkezni.

(2) Az e törvény szerinti fegyelmi és hatósági ügyben, az eljárás lefolytatásához szükséges körben az ügyvédi tevékenység gyakorlója az eljáró kamarai szervek és bíróság előtt az ügyvédi titkot feltárhatja.

(3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ellene indult büntetőeljárásban a védekezéshez való jogának érvényesüléséhez szükséges mértékben az ügyvédi titkot feltárhatja.

(4) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a nem az ügyfele által a sérelmére vagy az ügyfele sérelmére elkövetett bűncselekmény felderítéséhez és bizonyításához szükséges mértékben – az ügyfele sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében az ügyfele hozzájárulásával – az ügyvédi titkot feltárhatja.

(5) Az ügyvédi titokról rendelkezni jogosult kérelmére, kezdeményezésére az ügyvédi titoktartásra kötelezett ellen indult bírósági, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban az ügyvédi titoktartásra kötelezett a védekezéshez szükséges mértékben az ügyvédi titkot feltárhatja.

2.       Bevezetés

2.1.    A Weboldalt a Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23.; nyilvántartási szám: 240, kapcsolattartási e-mail cím: iroda@giroszasz.hu; adószám: 28335078-2-43; tárhelyszolgáltató cég neve és székhelye: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9024 Győr, Déry T. u. 11.) üzemelteti és tartja fenn a Legisly Solutions Kft. mint platformszolgáltatóval kötött megállapodás alapján.

2.2.    A Weboldal célja annak biztosítása, hogy az Ügyfelek az Interneten keresztül igénybe vehessék a Szolgáltatást.

3.       Hatály

3.1.    A jelen szerződési feltételek hatálya csak a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

3.2.    A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed valamennyi olyan, a jelen ÁSZF hatályát kikötő Megbízási Szerződésre, amelyet a Szolgáltató az Ügyféllel köt a Szolgáltatás tekintetében.

3.3.    Az Üttv. 29. § (1) bekezdése alapján a Megbízási Szerződést – a jogi tanácsadásra irányuló Megbízási szerződés kivételével – írásba kell foglalni. Erre tekintettel a Megbízási Szerződés akkor lép hatályba, ha az Ügyfél a Szolgáltató által – a Legisly Solutions Kft. mint platformszolgáltató igénybevételével – a Trustchain Systems Kft. által biztosított elektronikus aláírással aláírja a jelen ÁSZF elfogadását követő 15 napon belül. A Szolgáltató átvállalja a Megbízási Szerződés ügyfél általi – a Trustchain Systems Kft. elektronikus aláíró szolgáltatásának használatával összefüggő költségeket.

4.       A Felek jogai és kötelezettségei4.     

4.1.    A Szolgáltató a Szolgáltatást az erre szolgáló kezelőfelületen keresztül biztosítja. A kezelőfelülethez az Ügyfél az általa választott felhasználónévvel és a bármikor megváltoztatható jelszóval, férhet hozzá.

Az Ügyfél főbb jogai és kötelezettségei

4.2.    A Weboldal igénybevételével, valamint a Weboldalon nyújtott Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.3.    A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felelős a Weboldal működése során bekövetkezett olyan üzemzavarokért, amelyeket a hálózati rendszer vagy berendezés, ideértve különösen az Ügyfél bármely műszaki berendezésének, meghibásodása okoz.

4.4.    A Szolgáltató mindenki számára biztosítja a Weboldalhoz való hozzáférést, aki a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és rendelkezéseit betartja. Az Ügyfél a Szolgáltatást i) regisztrációt követően, ii) az adott Szolgáltatási elemre vonatkozó díjfizetés ellenében veheti igénybe. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás használatát és a Weboldal használatát megtagadni minden olyan személlyel szemben, aki a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat vagy egyéb, a honlap használatával kapcsolatos jogszabályi előírást, vagy egyéb jogszabályokat megszegi, továbbá Szolgáltató jogosult az előzőekben említett Ügyféllel szembeni kárigényét érvényesíteni.

4.5.    Az Ügyfél a regisztráció, valamint a díjfizetés ellenében igénybe vehető Szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéskötés során megadott adataiban történő változást 3 napon belül köteles bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató nem felel a megadott adatok pontatlanságából, vagy az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért.

4.6.    Az Ügyfél köteles a Szolgáltatást a jogszabályok betartásával és harmadik személyek jogait és jogos érdekét nem sértő módon használni. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen tilalom megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az őt megillető egyéb jogkövetkezmények mellett a Szolgáltató jogosulttá válik a Megbízási Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

4.7.    Az Ügyfél köteles a Szolgáltatóval olyan mértékben együttműködni, amely általában elvárható annak érdekében, hogy a Szolgáltató a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja.

4.8.    Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő Internet kapcsolattal, helyi hálózattal, munkaállomásokkal kell rendelkeznie. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a jelen ÁSZF 1. függelékét képező Rendszerkövetelmények határozzák meg.

4.9.    Kizárólag az Ügyfél felelős a bejelentkezési adatainak (a továbbiakban: Bejelentkezési Adatok) bizalmas kezeléséért. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Ügyfél felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő Bejelentkezési Adataival történt. Az Ügyfélnek késedelem nélkül értesítenie kell a Szolgáltatót a hozzáférésének jogosulatlan használatáról, vagy a biztonsági követelmények bárminemű megsértéséről vagy kockázatáról.

4.10.         Az Ügyfél köteles megfelelő bonyolultságú jelszót választani és a jelszavát megfelelő időközönként, de legalább hathavonta módosítani. A jelszavak kezelése az Ügyfél felelőssége. A jelszó módosításának hiányával összefüggésben felmerülő bármely egyébként Szolgáltatónak fel nem róható adatvesztésből, adat továbbításból eredő kárért Szolgáltató a felelősségét kizárja. 

4.11.         Az Ügyfél köteles gondoskodni a saját berendezéseinek vírus-, és kártékony programmentes működtetéséről, valamint illetéktelen behatolók elleni védelemről, egyúttal az Ügyfél köteles berendezéseinek a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges minimális paramétereit a szolgáltatás igénybe vétele alatt mindvégig biztosítani. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a kártékony programok miatt bekövetkezett károkozásért, amely akár az Ügyfél – kliens oldali – berendezésein, akár az Ügyfél valamely adatbázisában következett be.

4.12.         Az Ügyfél kijelenti és szavatol, hogy:

i)                    a Szolgáltatást csak jogszerű célokra veszi igénybe;

ii)                   a Szolgáltatáson keresztül nem továbbít vagy okozza a továbbítását bármiféle olyan elektronikus anyagnak (beleértve a vírusokat is), amelyek károsan befolyásolhatják a Szolgáltató vagy bármely más személy szolgáltatásait vagy ártalmasak lehetnek azokra;

iii)                 gondoskodik róla, hogy minden olyan munkaállomáson, amelyet a Szolgáltatás elérésére használ, megfelelő és naprakész vírusvédelmi szoftvert alkalmaz, valamint hogy megfelelő és naprakész tűzfal-védelmet alkalmaz bármely ilyen számítógép és az internet között;

iv)                 a Szolgáltatás igénybevétele során keletkező adatokat csak az engedélyezett célokra és formában használja fel;

v)                   a 2. számú függelékben foglalt alvállalkozók listáját megismerte és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ezen alvállalkozókat a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során az alkalmazandó jogszabályoknak és a jelen ÁSZF-nek megfelelő módon bevonja.

4.13.         Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez, illetve annak Szolgáltató ügyvéd általi megfelelő teljesítéséhez esetleges további adatokra lehet szükség, amelynek megadására nem köteles, ugyanakkor annak elmulasztása befolyásolhatja a Szolgáltatás megfelelő teljesítését. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy tőle a Szolgáltatás igénybevétele során kizárólag olyan adat kerül bekérésre, amely a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez szükséges, az adatra kiterjed továbbá fentiekben foglalt titoktartási kötelezettség.

4.14.         Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a megbízás teljesítés során okiratot lát el ellenjegyzésével továbbá jogszabályban meghatározott egyéb esetben, köteles a jognyilatkozatot tevő felek személyazonosságát és aláírási jogosultságát ellenőrizni személyi okmányok, cégkivonat, vagy aláírási címpéldány alapján. Az ellenjegyző ügyvéd jogosult továbbá a jognyilatkozatot tevő félnek, illetve meghatalmazottjának a rendelkezésére bocsátott adatait, vagy a bemutatott igazolványait úgy is ellenőrizni, hogy megkeresi a személyiadat-és lakcímnyilvántartást, a járművezetőiengedély-nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást, a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerveket avégett, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok egyeznek-e a nyilvántartási adatokkal (JÜB adat és okmányellenőrzés) Az Ügyvéd az adategyeztetés iránti megkeresésben köteles megjelölni a vonatkozó jogügyletet is, valamint nyilvántartást kell vezetnie a jogügyletről és az azzal kapcsolatos adatigénylésről. Az Ügyvéd az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat csak az okirat elkészítésével kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, csak bíróság, ügyészség, büntetőeljárás során eljáró hatóság és a fegyelmi ügyben eljáró kamara részére továbbíthatja. Az adatok papíralapú másolatát az Ügyvéd megőrizheti, azonban azokat a többi irattól elkülönítetten kell tárolni és a vonatkozó jogszabályokban és az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt ideig megőrizni.

5.       Az Ügyféllel kapcsolatos előírások

5.1   Az Ügyfél köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezésein túl betartani Magyarország jogszabályait, továbbá az internetes felhasználással kapcsolatos etikai kódexek rendelkezéseit, az ebből eredő károkért az Ügyfél felelősséggel tartozik.

5.2   A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kizárólag a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli.

5.3   A Szolgáltató az adatokat az – Adatvédelmi Szabályzatban foglalt személyek, a Szolgáltató alvállalkozói, valamint a hatósági és bírósági megkeresések kivételével – harmadik személyek számára nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az Üttv.; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, valamint a hatályos kamarai Etikai Szabályzat és más alkalmazandó kamarai szabályzatok szerint jár el.

5.4   A regisztrációhoz és a Weboldalon nyújtott Szolgáltatások megrendeléséhez legalább az alábbi adatok megadása szükséges:

(A) Természetes személy esetén: 

•             Teljes neve

•             E-mail címe

•             Telefonszáma

•             Számlázási címe

(B) Jogi személy esetén:

•             Cég neve

•             Székhelye

•             Adószáma

•             Email címe

•             Telefonszáma

•             Képviseletében eljáró személy neve

5.5   A Szolgáltató jogosult az Ügyfél adatait ellenőrizni, illetve felülvizsgálni. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Ügyfél valóságnak nem megfelelő vagy nem valódi adataiért, illetőleg a téves vagy valótlan adatok rendelkezésre bocsátása miatt, vagy ezzel kapcsolatban keletkezett károkért.

6.       A Weboldalon elérhető szolgáltatások megrendelésére vonatkozó információk

6.1   Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és a 3.3 pontban foglalt aláírás teljesítése esetén írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

6.2   Adatbeviteli hibák javítása: Ügyfél az igénybevételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

6.3   Az Ügyfél e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

6.4   Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

6.5   A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.6   A Szerződés – figyelemmel a 3.3 pont rendelkezéseire – attól a naptól kezdve hatályos, amikor az Ügyfél az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, teljesítette az ügyfélazonosítási folyamatot és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Megbízási Szerződést aláírta a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta és azt aktiválta. A Szolgáltatással kapcsolatos teljesítési határidők a jelen 6.6 pontban foglaltak maradéktalan teljesítésétől számítandóak.

6.7   A Szolgáltatás aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld az Ügyfél részére.

6.8   A Szolgáltatás aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

6.9   A Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások Weboldalon keresztül történő Ügyfél általi megvásárlása a megrendelni kívánt Szolgáltatás kiválasztását követően lehetséges. A Weboldalon közölt információk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldalon elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen az Ügyfél minősül ajánlattevőnek.

6.10           A Szolgáltató ügyfelenként egy alkalommal maximum tizenöt (tizenöt) perces ingyenes kapcsolatfelvételi konzultációt. A konzultáció célja a Megbízási Szerződés megkötésének és a Szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos megalapozott fogyasztói döntéshozatal elősegítése. A Szolgáltató jogosult visszautasítani az egy ügyféltől érkező – ingyenes konzultációra vonatkozó – kérelmeket, amennyiben azok nem felelnek meg a jelen ÁSZF rendelkezéseinek vagy kapacitás hiányában nem képes azokat kiszolgálni.

6.11           Szolgáltató és Ügyfél megállapodnak és Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kifizetett online tanácsadás kizárólag az előzetesen egyeztetett időpontban vehető igénybe. Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a Szolgáltató által biztosított online felületen egyeztetett konzultáció az Ügyfélnek felróhatóan elmarad, Ügyfél a befizetett díjat elveszíti, a befizetett díjért nem jogosult új időpontban történő konzultációra.

7.       Díjak

7.1   A díjfizetés ellenében igénybe vehető Szolgáltatások nyújtásának fejében az Ügyfél köteles a mindenkori díjszabásnak megfelelően rögzített díjakat megfizetni.

7.2   Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások díjai az ügyfél által választott Szolgáltatás összetettsége és az adott ügy sajátosságára tekintettel változhatnak. A megbízási díj nem tartalmazza a készkiadásokat, az esetleges illetékeket vagy más hasonló díjakat, valamint a vidéki és külföldi munkavégzéssel kapcsolatos költségeket. A Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos költségek megelőlegezésére. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás teljesítése során felvett űrlapot, vagy más megrendelőlapot tekintik tényvázlatnak.

8.       A fogyasztónak minősülő Ügyfelet megillető elállás joga

8.1    Ha fogyasztóként vásárol, akkor a jogszabályok értelmében Önt a Szolgáltatás Weboldalon történő megvásárlása esetében elállási jog illeti meg, amelyet a Szolgáltatási Szerződés megkötését követő tizennégy (14) napon belül gyakorolhat.

9.       Fizetési módok, a megrendelések feldolgozására vonatkozó információk

9    

9.1   A Szolgáltatás megrendelése esetén az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

a)        Interneten keresztül, az OTP Simple Pay által nyújtott szolgáltatás segítségével, amelynek keretén belül teljesen biztonságosan, megfelelő titkosítással védetten teljesíthető a fizetési kötelezettségét;

b)      Az (a) pont alá nem tartozó módokon, az Ügyfél és a Szolgáltató közös, írásbeli megegyezése alapján.

9.2   A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, hétvégén és ünnepnapokon a Weboldal ügyfélszolgálata szünetel.

9.3   Az ügyfélszolgálat a Szolgáltató fent meghatározott elérhetőségein érhető el.

10.   A Szolgáltatóra vonatkozó előírások

10   

10.1  A Szolgáltatás különbözhet a Weblapon megjelenített és az adott Szolgáltatás várható kialakítását szemléltető illusztrációtól. A Szolgáltató nem felel a Weblapon megjelenő illusztráció és a tényleges Szolgáltatás képi megjelenítése közötti eltérésért, illetve az ebből eredő, vagy ehhez kapcsolódó bármilyen kárért.

11.   Támogatás, hibajelentés, hibajavítás

11     

11.1    A Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében éves szinten 95%-os rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állási időbe nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartásból származó leállások, továbbá a nem a Szolgáltatótól függő körülményekből (ideértve, de nem kizárólagosan az Internet szolgáltatás egészét vagy egy részét érintő, külső működési zavarokból – pl. tartós áramszünet, vonalszakadás, tűz, egyéb baleset) fakadó szolgáltatás kiesések és az azok elhárításához szükséges munkálatok időtartama, amelyekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

11.2  A Szolgáltató felelőssége a Szolgáltatás meghibásodása esetén csak akkor áll fenn, haz Ügyfél az adott hibát e-mailben a Szolgáltató tudomására hozta olyan részletességgel, hogy az a Szolgáltató számára egyértelműen érthető, beazonosítható és behatárolható legyen. A hiba bejelentésének időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az Ügyfél a Szolgáltató számára egyértelműen érthető, beazonosítható és behatárolható módon bejelenti a hibát. Az Ügyfél késedelme nem írható a Szolgáltató terhére. Nem számít késedelemnek, ha a Szolgáltató érdekkörén kívül álló okok miatt késlekedik feladata teljesítésével.

11.3  Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás rendeltetésszerűen működőnek számít, amennyiben a hiba nem korlátozza a Szolgáltatás lényeges elmeinek működését.

12.   Felelősségkorlátozás

12.1  A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató felelőssége a Szolgáltató által a szerződés 6.6 pont szerinti megkötésekor igénybe vett kötelező ügyvédi felelősségbiztosítás felső összegében korlátozott és az ezt meghaladó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A jelen pontban foglalt korlátozás nem vonatkozik szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

12.2   A Szolgáltatót nem terheli felelősség az érdekkörén kívül bekövetkezett, vagy érdekkörén kívül a Szolgáltatás használatának korlátozását okozó hibákból eredő károkért sem. A Szolgáltató érdekkörébe esik a Szolgáltatás központi rendszere és a Weboldal. Ezen érdekkörök jelentik a Felek szerződésszerű teljesítéséért, vagy szerződésszegésért való felelősségének megállapításához szükséges elhatárolási pontokat. A Szolgáltatót nem terheli felelősség akkor sem, ha a Szolgáltatás teljes körűen az Ügyfél érdekkörébe tartozó egyes szolgáltatási elemek, így különösen a Szolgáltatás annak internetes elérhetősége működésképtelensége miatt nem nyújtható.

12.3  A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Szolgáltató csak a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok szerint és alapján nyújt tanácsadást a jelen szerződés szerint és a Szolgáltató felelősségét kizárják minden olyan ügylet tekintetében, ahol az adott jogügyletre a részes felek a magyar jogszabályokon kívüli anyagi jogot alkalmaznak.

13.   Szellemi Tulajdonjog

13              

13.1             Ingyenesen letölthető dokumentumok esetén, az Ügyfél nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a jelen ÁSZF által kifejezetten megengedett módon hozzáférjen a vonatkozó videótartalom vagy más tartalom példányaihoz, megtekintse, használja és megjelenítse őket az eszközén, illetve a Szolgáltatás részeként egyéb módon felhasználja, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra. A jelen ÁSZF rendelkezései szerint az Ügyfélnek kifejezetten meg nem adott, Szolgáltatással és a videótartalommal kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség fenn van tartva.

13.2             Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy – az Üttv. vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –  nem szerzi meg a Szolgáltatásban levő, vagy ahhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat, és hogy a jelen ÁSZF szerinti használati engedélyen túlmenően nincsen egyéb joga a Szellemi Tulajdonjogokra vonatkozóan.

13.3             A 13.1. pontban rögzített használati jog előfeltétele, hogy az Ügyfél hiánytalanul teljesítse a Szolgáltatási Díjfizetésre vonatkozó kötelezettségeit.

14.   Adatvédelem és üzleti titkok védelme

14.1           A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, a Szolgáltató által a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzatban feltüntetett ideig tárolja.

14.2           A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használata során generált adatok előre nem látható teljes, vagy részleges elvesztéséből, vagy sérüléséből eredő kárért amely, a Szolgáltató által nem befolyásolható esemény miatt következett be. A Szolgáltató rendszeres biztonsági mentéseket készít a visszaállíthatóság érdekében.

14.3           Az Ügyfél hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése és  az ügyfélélmény javítása céljából a Szolgáltatás igénybevétele során a kliens oldalon keletkező log fájlokat és rendszerinformációkat felhasználja.

14.4           Figyelemmel a Szolgáltatót terhelő ügyvédi titoktartási kötelezettségre, a Megbízási Szerződés megkötésével a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses kapcsolatuk során, továbbá annak megszűnését követően, időbeli korlát nélkül, tudomásukra jutott valamennyi tényt, információt, adatot, üzleti titokként kezelnek, azt harmadik személyek tudomására nem hozzák.

14.5           A Felek kötelesek biztosítani, hogy a Felek az üzleti titkot az Ügyféllel vagy a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyuk alatt, továbbá a jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is, időbeli korlát nélkül megtartják.

15.   Felmondás, vis maior

15.1           A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy felfüggeszteni az Ügyfélnek a Szolgáltatáshoz való hozzáférését abban az esetben, ha az Ügyfél nem teljesíti a jelen Feltételek vagy a Megbízási Szerződés alapján fennálló fizetési vagy egyéb kötelezettségeit vagy megszeg bármely egyéb, a Szolgáltatás használatára vonatkozó korlátozást, amely esetekben az Ügyfél által kifizetett, de Szolgáltatási teljesítéssel nem érintett díj visszatérítésre kerül.

15.2           A Megbízási Szerződés teljesítése szempontjából vis maiornak minősül, azaz a Szolgáltató, nem tartozik felelősséggel olyan a Szolgáltatónak fel nem róható elháríthatatlan esemény, illetve háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan helyzet, járványhelyzet, amely jelentős mértékben akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatás teljesítését. Vis maiornak minősül az egyik félnek sem felróható, a távközlő hálózat olyan fizikai sérülése, melynek következtében a Szolgáltatás nyújtása átmenetileg vagy tartósan nem lehetséges.

15.3           A vis maior körülmények mentesítik a Szolgáltatót a Megbízási Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése alól olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény a Szolgáltatót gátolja a szerződéses kötelezettségei teljesítésében és addig, amíg a szóban forgó esemény hatása fennáll.

15.4           A vis maior események esetén a Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet a vis maior esemény bekövetkezéséről, valamint megszűnéséről, valamint annak fennállása alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről.

16.   Békéltető testület

16            

16.1           A Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Ügyfél közötti jogvita esetén az Ügyfél panaszát a Szolgáltató részére postai vagy elektronikus levél után továbbíthatja, melyet a Szolgáltató kivizsgál és legkésőbb a panasz megérkezésétől számított 14 napon belül elektronikus levélben vagy postai úton írásban tájékoztatja a fogyasztót. A fogyasztó a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni Szolgáltatótól a fenti elérhetőségeken, amennyiben a Szolgáltató a panaszban írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés a fogyasztó erre vonatkozó kérésének Szolgáltató általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó békéltető testülethez is fordulhat.

16.2           A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

Veszprém Megyei Békéltető testület

8200 Veszprém Radnóti tér 1.

E-mail cím: info@bekeltetesvesztprem.hu

Telefon: +36 88 814 121

Fax: +36 88 412 150

fogyasztovedelem.kormany.hu

17.   Vegyes rendelkezések

Hatálybaléptető rendelkezés

17.1           A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2021. január 13. napja. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalúmódosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az új szerződési feltételeket közzéteszi a Weboldalon, és a Weboldalon látható helyen figyelmezteti az Ügyfelet a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.

Részleges érvénytelenség

17.2           Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezését bármely illetékes bíróság érvénytelennek, jogellenesnek vagy kikényszeríthetetlennek minősíti, az ilyen rendelkezés a jelen Feltételektől leválasztásra kerül, és a megmaradó rendelkezések továbbra is hatályban és érvényesek maradnak olyan módon, mintha a Feltételek a jogellenes vagy kikényszeríthetetlen rendelkezések nélkül kerültek volna a Felek által elfogadásra.

Alkalmazandó jog

17.3           A jelen szerződéses feltételekre Magyarország jogszabályi az irányadóak.

Teljes megállapodás

17.4           A Feltételek és a Megbízási Szerződés a felek között létrejött teljes megállapodást tartalmazzák, és – ellenkező rendelkezés hiányában – hatályon kívül helyeznek valamennyi korábbi rendelkezést és megegyezést (ha volt ilyen) a felek között (amelyek akként tekintendők, mintha kölcsönös megegyezéssel kerültek volna megszüntetésre), beleértve minden olyan nyilatkozatot, amelyet a felek szóban vagy más módon tettek egymás felé a Kezdőnapot megelőzően.

Függelékek

1.: Rendszerkövetelmények

2.: Együttműködő ügyvédek listája

1. Számú függelék: Rendszerkövetelmények

Szolgáltatási végpontokon történő végződtetés esetén az Ügyfél által a jelen szerződés teljes időtartama alatt biztosítandó minimális technikai követelmények:

·         512 MB RAM

·         operációs rendszer: Windows 10/8, Mac OS X, Linux

·         böngésző: Chrome, Safari, Firefox 3+, Opera

·         felbontás: minimum 980 x 550 pixel

·         A Szolgáltatás maximális minőségének garantáláshoz szükséges a végpont használati helyén alkalmazott internethálózattal szembeni technikai szükséges elvárások:

·         legalább 10 Mbit/s

·         videók és streamek esetén legalább 4 Mbit/s

2. számú függelék. Együttműködő ügyvédek listája